संपूर्ण शाखा संगणकीकृत.

कोअर बॅकिंग सेवा उपलब्ध...!

१ लाख पर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित.

बॅकेपेक्षा जादा व्याज सवलतीचा लाभ

- बॅकेची वेळ -

सकाळी ११ ते ४ वा. पर्यत

लंच ब्रेक: ‌‌‌३ ते ‌‌‌३.‌‌‌३० पर्यत

मंगळवार ११ ते ‌‌‌२ वा. पर्यत

नोकर भरती संर्दभातील माहीती करीता, बॅंकेच्या http://www.zpshikshakbankamt.in या स्वतंत्र संकेत स्थळावर जावे.