संपूर्ण शाखा संगणकीकृत.

कोअर बॅकिंग सेवा उपलब्ध...!

लाख पर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित.

बॅकेपेक्षा जादा व्याज सवलतीचा लाभ

- बॅकेची वेळ -

सकाळी ११ ते ४ वा. पर्यत

लंच ब्रेक ‌‌‌३ ते ‌‌‌३.‌‌‌३० पर्यत

आठवडी सुटी बुधवारी तसेच

दुसरा व चौथा शनिवार


 
अं.क्र.  शाखेचे नाव  शाखा पत्ता शाखा उघडण्याची तारीख फोन नंबर पिन कोड
1 मुख्य कार्यालय कॉंगेस नगर, रेल्वे पुलाजवळ, अमरावती, 18/08/1965 0721-2671043 2674684 2020754
 3207359
4446066
2 गाडगे नगर स्वताची इमारत, मोर्शी रोड, गाडगे नगर, अमरावती 21/01/1996 0721-2660517 444603
‌‌‌3 नांदगाव खंडेश्वर स्वताची इमारत, मेन रोड नांदगाव खंडेश्वर 28/03/1986 07221-222654 444708
4 चांदुर रेल्वे स्वताची इमारत, कुर्‍हा रोड, चांदुर रेल्वे 07/01/1986 07222-254086 444903
‌‌‌5 अचलपुर श्री जोशी यांची इमारत, अचलपुर कॅम्प 09/12/1984 07223-220382 444805
मोर्शी स्वत:ची इमारत कृ. उ. बातार समिती समोर, मोर्शी 16/12/1984 07228-222321 444905
7 चांदुर बाजार स्वत:ची इमारत पं. समिती समोर, चांदुर बाजार 04/10/1985 07227-243366 444904
8 ​‌‌‌तिवसा स्वत:ची इमारत पं. समितीचे बाजुला मेन रोड, ​तिवसा 20/11/1986 07225-222032 444904
9 दर्यापूर स्वत:ची इमारत स्टेट बॅकेजवळ, बनोसा दर्यापूर 27/08/1984 07224-234316 444803
10 अंजनगाव सुर्जी स्वत:ची इमारत दर्यापूर रोड, अंजनगाव सुर्जी 27/08/1995 07224-242451 444705
11 धारणी मालवीय बिल्डींग, मेन रोड धारणी 16/07/1995 07226-224351 444702
12 वरूड स्वत:ची इमारत एस टी स्टॅन्डच्या मागे, वरूड 02/09/1984 07229-232136 444906
13 चिखलदरा शे. बिराम यांची इमारत मेन रोड, चिखलदरा 17/01/1996 07220-230293 444807